BUSA7312 | النظرية المحاسبية

نشأة المحاسبة وتطورها،النواحي النظرية لمبادىء ومفاهيم الإجراءات المحاسبية، التساؤلات التي تثار حول الجوانب النظرية للتطبيقات المحاسبية، تعريف بالنظريات المحاسبية، المفاهيم والمبادىء المحاسبية التي تشكل الإطار النظري للمحاسبة، القوائم المالية أهدافها وإعدادها، ومفاهيم الدخل وقياسه، والإيرادات والنفقات والأرباح والخسائر، البحث في طبيعة المشاكل المحاسبية المرتبطة بعناصر الميزانية العمومية.